Zrozumieć to za mało.
Należy działać odpowiedzialnie ekologicznie.

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej.

O Nas

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej to stowarzyszenie, którego celem jest promowanie w Polsce zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility)

a w szczególności:

about-us

szerokie działania na rzecz promowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu

promowanie zasad efektywnego wykorzystywania kapitału intelektualnego organizacji, w tym kapitału społecznego

aktywny udział w przedsięwzięciach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu

wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego w odniesieniu do strategii proekologicznych przedsiębiorstw

pomoc organizacjom w budowaniu pozytywnych Public Relations oparta na kryteriach ekologicznych i zasadach etyki i komunikacji w biznesie

inne przedsięwzięcia związane z koncepcją społecznej odporności biznesu i jej powiązaniu z aspektami ekologicznymi

wspomaganie strategii opartych na kryteriach ekologicznych

jakości środowiska naturalnego działania na rzecz poprawy

promocja i popieranie zasad zrównoważonego rozwoju

pobudzanie świadomości ekologicznej i kadr menedżerskich przedsiębiorstw

ochrona gatunków chronionych fauny i flory poprzez aktywny udział w przedsięwzięciach ekologicznych

propagowanie innowacyjności ekologicznej, produktowej, procesowej i organizacyjnej

promowanie koncepcji 3xE: Etyka, Ekonomia i Ekologia

prowadzenie działalności edukacyjnej

budowa kompetencji ekologicznych

Firma Bliska Środowisku

Program „Firma Bliska Środowisku” w latach 2006 – 2010 r., zgromadził ponad 170 firm sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które potwierdziły swoją wiarygodność ekologiczną.

company

Program ma za zadanie promowanie firm, które osiągają efekt ekologiczny sprzyjający sukcesowi rynkowemu za pośrednictwem ekomodelu zarządzania przedsiębiorstwem opartym na kluczowych obszarach: wymaganiach prawnych, ekoinnowacji, ekoefektywności, strategii proekologicznych, społecznej odpowiedzoalności biznesu.

firma-bliska-srodowisku
logos-1

Ideą „Firmy Bliskiej Środowisku” jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez kreowanie skutecznych i efektywnych strategii w oparciu o kryteria ekologiczne realizowane na poziomie przedsiębiorstwa.

Na bazie wypracowanych doświadczeń z poprzednich edycji 2006-2008 autorzy Programu opracowali publikację pt. „Ekologiczna, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Raport Przedsiębiorstw i Gminnych Ekologicznie”, która opisuje najlepsze praktyki w obszarze odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw.

logos-2

Firma Bliska Środowisku to firma, która identyfikuje się jako podmiot odpowiedzialny za środowisko naturalne, dba o bezpieczeństwo prawne w zakresie przepisów ochrony środowiska, wpisuje się poprzez swoje inicjatywy w nurt ekologicznej społecznej odpowiedzialności biznesu, jako koncepcji będącej łącznikiem pomiędzy zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, a budową wartości firmy.

firma

Zakres podlegający ocenie:

Stopień spełnienia wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska

Stopień spełnienia wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska

Stopień wykorzystania najlepszych technik ochrony środowiska

Stopień wykorzystania najlepszych technik ochrony środowiska

Stopień realizacji założeń systemów zarządzania środowiskowego

Stopień realizacji założeń systemów zarządzania środowiskowego

Wrażliwość ekologiczna kadry kierowniczej i pracowników

Wrażliwość ekologiczna kadry kierowniczej i pracowników

Stopień realizacji przedsiiwzięć inwestycyjnych służących ochronie środowiska (wykonane i planowane)

Stopień realizacji przedsiiwzięć inwestycyjnych służących ochronie środowiska (wykonane i planowane)

Wizerunek i reputacja firmy w oczach społeczności lokalnej w kryterium ekologicznym

Wizerunek i reputacja firmy w oczach społeczności lokalnej w kryterium ekologicznym

Gmina Bliska Środowisku

W 2008 – 2009 roku został zorganizowany Ogólnopolski Konkurs Gmina Bliska Środowisku.

Konkurs był objęty patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska.

16-layers (2)

Celem konkursu była promocja proekologicznego zarządzania, budowania i wdrażania skutecznych strategii zrównoważonego rozwoju przez Gminy, a także zachęcanie gmin do prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej społeczności lokalnych.

gmina bliska srodowisku
Stopień realizacji przedsięiwzięć inwestycyjnych służących ochronie środowiska (wykonanei planowane) jako element zarządzania środowiskiem.

Stopień realizacji przedsięiwzięć inwestycyjnych służących ochronie środowiska (wykonanei planowane) jako element zarządzania środowiskiem.

Stopień spełnienia wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska

Stopień spełnienia wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska

Stopień realizacji zadań w edukacji ekologicznej i innych zagadnień związanych z polityką ekologiczną państwa

Stopień realizacji zadań w edukacji ekologicznej i innych zagadnień związanych z polityką ekologiczną państwa

Poziom kompetencji ekologicznych na każdym szczeblu zarządzania

Poziom kompetencji ekologicznych na każdym szczeblu zarządzania

Stopień zaangażowania w budowę relacji z otoczeniem w oparciu o kryteria ekologiczn

Stopień zaangażowania w budowę relacji z otoczeniem w oparciu o kryteria ekologiczn

Budynek Bliski Środowisku

Od 2018 r. jest prowadzony program certyfikacji budynków. W programie wyróżnione ekoznakiem zostają budynki, które są zarządzane zgodnie z zasadami odpowiedzialności ekologicznej.

Po realizacji programów Firma Bliska Środowisku oraz Gmina Bliska Środowisku, uruchomiony został program Budynek Bliski Środowisku. Jest to program certyfikacji uprawniający do uzyskania ekoznaku, który jest przeznaczony dla zarządców i właścicieli nieruchomości.

Celem programu jest promocja modelu zarządzania budynkiem, którego kluczowy element stanowi odpowiedzialność ekologiczna. Ekoznak Budynek Bliski Środowisku identyfikuje te nieruchomości budynkowe, których podmioty zarządzające są aktywne w zakresie „odpowiedzialności ekologicznej”. Natomiast istotą programu jest tworzenie transparentnego i czytelnego komunikatu przeznaczonego dla wszystkich użytkowników obiektu.

Kluczowy element strategii zarządzania Budynki Środowisku stanowi odpowiedzialność ekologiczna.

31-layers

Model zarządzania budynkiem w 3 obszarach:

spełnienie wymagań formalno – prawnych,

Spełnienie wymagań formalno – prawnych

Gospodarka odpadami – prowadzenie zrównoważonej gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami – prowadzenie zrównoważonej gospodarki odpadami

Infrastruktura i technika

Infrastruktura i technika – stosowanie technologii ekoinnowacyjnych oraz rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej